گل گل گل گل از همه رنگ همه شلن

خل خل خل کلا همه رد

گل گل گل گل از همه رنگ همه شلن

خل خل خل کلا همه رد