متن آهنگ امیر آزادی گندم زار

 

در غروبی پاییزی گندم زاری طلایی رنگ

بانوی زیبای من میشود محو در گندم زار

با تو بدرود بانوی رویاهام مینوازم خاطرت را در یاد

از یادت نقشی میسازم میتراشم پیکری از رویش

در غروبی این چنین غمگین مینوازد باد در مویش

نقش اول در تمام عمر من تا ابد برای تو نوشته شد

صحنه ی زندگی بی تو خالی از حضور یک فرشته شد

با تو بدرود بانوی رویاهام مینوازم خاطرت را در یاد

با تو بدرود بانوی رویاهام جای عشقت تا اید خواهد ماند

با تو بدرود