یادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه برات

دار و ندارم رو بگیر مال خودت مال چشات

خورشید و بردار و بیا آفتابی شو به خاطرم

قرارمون یادت نره دیر نكنی منتظرم

قرارمون یادت نره دوستت دارم یادت نره

قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره