متن آهنگ محسن چاوشی یاد چشم تو می افتم

لخته لخته لخته خون میچکه از جون و تنم

شعله شعله شعله ور شد همه جای بدنم

مثه بازوی کتک خورده کبوده کفنم

آخ چرا دل به جگر گوشه ی مردم بستم

آخ چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم

یاد چشم تو می افتم جیگرم میسوزه

یاد چشم تو می افتم نفسم میگره

نفس من که هلاکه نفساتم 

نفس مرغای کنج قفسم میگیره

آخ چرا دل به جگر گوشه ی مردم بستم

آخ چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم

دیگه هر تنگ غروب این دل مجنون تنهاس

میگه اون غمزه و اون عشوه و اون خنده کجاست

تو که رفتی پی کارت دل بی صاحب مردم

مثه برگای خزون همسفر باد هواست

مثه خورشید غروبم خفه ام دلگیبرم

از خودم از همه عشق از انسان سیرم