به مثال شهرزاد قصه ی شیرین و فرهاد بگو جان من جانان من

عشق بی تکرار من شوق دیدار تو دارد دیده ی گریان من

هر چه میخواهی بگو شهرزاد قصه گو  من فقط محو تماشایت بشینم

روبه روت تا که چشمت میگشایی عشق غوغا میکند 

حال مجنون را که خوش جز چشم  لیلا می کند