یار بی وفا بمیره درد بی دوا بگیره در دیار آشنایی دل بی گناه اسیره

یار بی وفا بمیره بمیره درد بی دوا بگیره بگیره در دیار آشنایی دل بی گناه اسیره

یار بی وفا بمیره بمیره درد بی دوا بگیره بگیره در دیار آشنایی دل بی گناه اسیره

در دیار آشنایی دل بی گناه اسیره یار من وفا نداره