برخیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بـوم دوست پرواز کنند

هر جا که بود دری به شب بر بندند الا در دوست را که شب باز کنند

ای سر تو در سینه ی هر صاحب راز پیوسته در رحمت تو بر همه باز

هر کس که به درگاه تو آید به نیاز محروم ز درگـاه تو کی گردد باز