متن آهنگ ایمان سیاهپوشان و بهروز سکتور یزله

 

یزله یزله پایکوبی میرقصین به این خوبی

یزله یزله پایکوبی میرقصین به این خوبی

همه بالا همه توپین خوب داریم پا میکوبین

حالا که کلتون داغه دست بالا پا بکوبین

یزله یزله پایکوبی میرقصین

به این خوبی یزله یزله پایکوبی

دستا بره بره بره بالا یزله یزله کن حالا

دستا بره بره بره بالا یالله یزله با هم حالا

یزله یزله پایکوبی میرقصین به این خوبی

یزله یزله پایکوبی یالله یزله یالله یزله