متن آهنگ کیوان طالبی زاده یلدا

 

چو گیسوی کمند ماه رویی فریبا و پر از غوغاست یلدا

سر آغاز زمستان موسم برف هزاران سال پا برجاست یلدا

شب شعر و نوا و همنشینی شب رقصو شب آواست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا

مجال کوچه مجنون از قبیله شب شیدایی لیلاست یلدا

حدیث حافظ و شور تفعل ادر کاسا و ناولهاس یلدا

انار سرخ و جان باده ناب شب مستی بی پرواست یلدا

زمان سینه از کینه زدودن  شب نزدیکی دلهاست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا

چو گیسوی کمند ماه رویی فریبا و پر از غوغاست یلدا

سر آغاز زمستان موسم برف هزاران سال پا برجاست یلدا

شب شعر و نوا و همنشینی شب رقصو شب آواست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا

نوید نور و شادی حین ظلمت طلوع روشن فرداست یلدا