متن آهنگ یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه

 

♪ یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه

♪ یل توی میدون شونه عشق گلستون شونه

♪ یل یل ایرون شونه گرگانی میدون شونه

♪ یل یل ایرون شونه گرگانی میدون شونه

♪ گرگان کا جوون یل هسته توی میدون

♪ می عماد پاکمنشه دادا پلنگ ایرون

♪ می عماد پاکمنشه دادا پلنگ ایرون

♪ گرگان سیه تلو دارنه خله پهلوون

♪ می عماد پاکمنشه اون یل یل میدون

♪ ریکا سیاه تلوی دره رحمت می دایی

♪ ریکا دره گرگانی حمید دره صحرایی

♪ ریکا دره گرگانی حمید دره صحرایی