متن آهنگ مجید حسینی یل دادا یلون دادا

 

می برار ها برار می برار پهلوون معرفتش جهانی

اما سر جنگ بازی خیلی خیلی روانیه

ونی نوم توپ چمر هاکرده تو کل مازرون

امه افتخاره نامردا ره ندنه امون

امه شهر صد تا چودار داره هزار تا پهلوون

می براری اسم اینه کل وونه دشمنی زبون

مجید حسینی یل دادا یلون دادا

یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا

همه جا تی صحبته پلنگ مازرون دادا

تی وجود امه محل مثل ستونه آ برار

شیری جور نعره بکش دشمنی دل نییره قرار

تی وجود امه محل مثل ستونه آ برار

شیری جور نعره بکش دشمنی دل نییره قرار

یل دادا یلون دادا مجید حسینی

اگه کل بد خواهون قطار قطار بیین می ور

همه دست به چو بوون صد تا سوار بین می ور

مره زنجیر هاکنن تنها مره گیر هاکنن

همه دست به تیر بون هوار هوار بیین می ور

تره دارمه غم ندارمه منی سرداری

برار می جلودار تو واشی می پشته کل پازوار

یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا