یهو همه چی بد شد

قلبش عین سنگ شد

سرد سرد سرد شد

مثل کوه یخ شد

رفت ازم رد شد باهام بد شد

مثل روز بود ولی شب شد

مثل رود بود ولی سد شد

شبیه من بود سر و ساده

سر چی انقدر عوض شد

میدیدم دیگه مثل قبل نیست

مثل قبل عاشق من نیست

میدیدم دیگه توی دنیاش

سر سوزن جای من نیست