یه جوری درگیرت شدم من که یکم ازم دور میشی میگیره قلبم

شک نکن هیشکی غیر تو نیستش تو دیدم من به این راحتی ها

به کسی دل نمیدم تو نمیدونی وقتی پیشمی من پشتم بهت گرمه

ناراحت باشی میارم روی لبات خنده خب عادت کردم به بودن با تو

تا صبح خودم گوش میدم همه حرفاتو