سر تو نالوطی با یه شهر جنگیدم پشت تو بودم و آخر همه بهم خندیدن

یه جوری نارو زدی که جای زخمت خوب نمیشه همه گفتن نرو دنبالش گفتم این آخریشه

من دلم تنگ میشه واست تو دلت میره با خندش جوری که واست

میمردم تو یه وقت نمیری واسش

من دلم تنگ میشه واست تو دلت میره با خندش جوری که واست

میمردم تو یه وقت نمیری واسش