یجوری پشت کوه انداختی که پیدام نشد

چجوری زنجیرمو بافتی که هی پاره شد

ای عمو زنجیر باف حیف عمو زنجیر باف

بابا دیگه نمیاد هیچی بیاره برام

با صدای چی میخوایی گریه کنم دیگه برات

ای عمو زنجیر باف حیف عمو زنجیر باف