دلم یه دریا میخواد یه چکه تو موج موهات

یه چکه میون چشمات خودمو ببینم

بیا نکن تو دل دل وسط یه قلب خوشگل

اسم تو رو قلب ساحل میخوام بنویسم

چال رو گونه ات لبخند دیوونت عطری

که هر شب از تنت میپیچه تو خونت

موهای خرماییت چشای دریاییت چی میشه

قسمتم بشه  این همه زیباییت

چال رو گونه ات لبخند دیوونت عطری

که هر شب از تنت میپیچه تو خونت

موهای خرماییت چشای دریاییت چی میشه

قسمتم بشه  این همه زیباییت