یدونه پسر دارم من قند عسل دارم من

شاخه نباتو نقل تر بغل بغل دارم من 

یدونه پسر دارم من کاکل بسر دارم من

ی روز عصای دستمه خودم خبر دارم من

یدونه پسر دارم من قند عسل دارم من

شاخه نباتو نقل تر بغل بغل دارم من 

یدونه پسر دارم من کاکل بسر دارم من

ی روز عصای دستمه خودم خبر دارم من

گلاب توو گلاب پاش خدا مواظبش باش

سپردمش دست خودت همیشه حافظش باش