لحظه ها همیشه خواستن که تورو بگیرن از من چه غریب و ناشناسه

جاده ی به تو رسیدن همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم ربوده

ولی یک تپش دل من از غمت جدا نبوده بیا

لحظه ها همیشه خواستن که تورو بگیرن از من چه غریب و ناشناسه جاده ی به تو رسیدن

همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم ربوده ولی یک تپش دل من از غمت جدا نبوده بیا