تو مرام و معرفت بگو کی مثه اوناست ممد ممد یه سرم به ما بزن

تورو جون عمت

ممد ممد اصن تو خوبیو من بد تو بخند بمونی برام قربون خندت هم اسم تو مگه

بد داریم تو هر خونه یه ممد داریم

منو ممد باهم چندسالی میشه

که رفاقت داریم