واسم حرف بزنی دلم برات بره شدم بد درد اون چشای خوشکلت خوشکلت

تویی توی قلبم روی توی اسمم همه تور کنار من میشناسنت

نمیزارم چشم بد دور تو باشه گلم پیشتم خودم نباشه غمت

تویی توی قلبم روی توی اسمم همه تور کنار من میشناسنت

نمیزارم چشم بد دور تو باشه گلم پیشتم خودم نباشه غمت