یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره

امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون ی

کی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه همه قشنگیش همینه

خورشید و نورو ابرای دورو هرچی که تو زمین و آسمونه بهم انگیزه میده

رها کن دیروزو زندگی کن امروزو هر روز یه زندگی دوبارست یه شروع جدیده

دوست دارم زندگی رو دوست دارم زندگی رو