وای لنز وای پورش وای بنز وای پز

های بچ های بچ های بچ های بچ از اونور دندونا سفید هه

از اونور جیبا رو بتیغ لواسون کردان و شمشک

هر جایی بری ا امشب وای لنز وای پورش وای بنز وای پز

های بچ های بچ های بچ های بچ

بسه بسه بسه بسه عکس دیده شده حالا اول ویلا

هشتادو پنج دارم بهش بگو بیاد سرش رفت پایین تا که نشینه بیکار