قلبی که توی سینم میتپه بمب احساسه

یه نفر اگه روی کره زمین دیوونش باشم خودتی و بس نذا یه نفس بی تو تنها شم

چجوری میتونه یه آدم انقد فرشته باشه دفتر چشاش پر شعر نا نوشته باشه

آتیشم بزن ببین خاکسترت میشم گل میخوای چیکار بیا من پر پرت میشم

عاشق بودم از الان عاشقترت میشم بارون داره میزنه پس کی میای پیشم