یه موقع هایی هست که حال هیچی نیست میذاری پیش بیاد جای پیشبینی

هر چی هرجوری باشه گیر میدی و به چشم نمیاد حتی داف ویترینیش 

ترجیح به خوابه جا بیدار بودن جا دوییدن ترجیته باشه پات رو هم

مثل اینا نیستی که تو کافه آرومن اصن واست اند زده حال بودن