تو که تو دیونگی از من بازنده تری ولی تو دلبری از من خیلی بامزه تری

امشب واسه رو کم کنی میخوام تو رو طلب کنم تا با اومدن تو دور وریا رو ادب کنم

یه کاری میکنم همه حرفشونو پس بگیرن منو تو رو دست بگیرن

آخرش بیان همه من و تو عکس بگیرن یه کاری میکنم همه حرفشونو پس بگیرن

منو تو رو دست بگیرن