فقط تویی که باهات میشه خودمو از این دنیا جدا کنم

فقط کنار تو توی اقیانوس عشق باید شنا کنم

یه گل چیه برات هزارو یکی گل میارم یه روز دو روز چیه به پات عمرمو میذارم

 هوامو داری این روزا منم هواتو دارم یه چی کم داره شهر بی تو

سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم