بگین به دادم برسه این همه بغضو کم کنه به غم بگین

یکی دو روز منو فراموشم کنه یکی اینجا شبو روز خیلی بیقرارته

نمیدونی این دیوونه چقد چشم براهته روزا کار من شده هی مرور خاطرات 

بگو این دل دیگه چقد بمیره برات شبا این دیوونه با عشق تو

توو تنهاییاش سر کرده نم بارون و خیابون خاطراتو دو برابر کرده