کاش نبودم کاش همون اول ازت خواسته بودم پا نذاری رو منو این غرورم

کاشکی از چشم تو افتاده بودم هی کاش نبودم من به اون

عشقت گرفتار نبودم رو صدای خندت حساس نبودم

انقد اون چشمای تو خاص نبودن ناز نبودن