يكی هست تو قلبم كه هر شب واسه اون می نويسم و اون خوابه
نمی خوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه
یه کاغذ یه خودکار
دوباره شده همدم این دل دیوونه
یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونه
یه روز همین جا توی اتاقم
یه دفعه گفت داره میره
چیزی نگفتم
آخه نخواستم دلشو غصه بگیره