دیوانه کننده دلبری را بلدی جذابیتو عشوه گری را بلدی

 بیچاره منم که دل به دستت دادم با دست خودم به دام تو افتادم

ای عشق اتفاق زیبای جهانم ای عشق ای دردو بلای تو به جانم

ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم ای عشق