ای کاش جواب نامشخص ندهی

دیوانه کننده دلبری را بلدی

جذابیتو عشوه گری را بلدی

بیچاره منم که دل به دستت دادم

با دست خودم به دام تو افتادم