متن آهنگ فرزاد صالحی آخرین کبریت

 

صدایی دود میشود طوفان ساز ها خاموش میشود

ماه کبریت میزند آسمان میسوزد زمین میمیرد

ماه آخرین کبریت را میزند شب روی شعله میرقصد

ماه آخرین کبریت را میزند شب روی شعله میرقصد

♫♫♫

من پلک میزنم من برق میشوم

میان ستارگان برهنه پوش ماه میشوم

من پلک میزنم

ماه آخرین کبریت را میزند شب روی شعله میرقصد

ماه آخرین کبریت را میزند شب روی شعله میرقصد