دانلود آهنگ علیرضا قربانی و قیصر نیظامی نازنی نی

 

بر بیابانی دور که نروید جز خاک که نتوفد جز باد

که نخیزد جز مرگ خفته در خاک کسی

♫♫♫

بنشین مرو چه غم که شب  از نیمه رفته است

بگذار تا سپیده بخندد به روی ما

بنشین مرو حکایت وقت دگر مگو

شاید نماند فرصت دیدار دیگری

♫♫♫

بنشین مرو هنوز به کامت ندیده ای

بنشین مرو هنوز کلامی نگفته ای

بنشین مرو چه غم که  شب از نیمه رفته است

بنشین که با خیال تو شب های خفته ای

♫♫♫

اینک تو رفته ای و من از راه های دور

میبینمت نخفته بر آن در میان …

اینک تو رفته ای و من از راه های دور

میبینمت نهفته نگاه از نگاه ما

♫♫♫

خواب از تو درگریز و تو از خواب درگریز

با خویشتن به خلوت دل میکنی ستیز

خواب از تو درگریز و تو از خواب درگریز

با خویشتن به خلوت دل میکنی ستیز