دانلود آهنگ محمد سعیدی ابواسحاقی ای وطن

 

چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

دریغ است ایران که بی نام شود ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

♫♫♫

ای سلامم ای سرودم ای نگهبان وجودم

ای غمم تو شادیم تو مایه ی آزادیم تو

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

ای دلیل زنده بودن ای سرودی صادقانه

ای دلیل زنده ماندن جان پناهی جان پناهی جاودانه

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

♫♫♫

همچو رویش در بهاران همچو جان در هر بدن

مثل بوی عطر گل ها مثل سبزی چمن

مثل راز شعر حافظ مثل آواز قناری

همچو یاد خوش ترین ها همچو باران بهاری

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

مثل غم در مرگ مادر مثل کوه غصه هایی

مثل سربازان عاشق قهرمان قصه هایی

قهرمان قصه هایی

همچو آواز بلندی از بلندی های پاک

همچو آواز بلندی از بلندی های پاک

با غروری با گذشتی با وفایی همچو خاک

ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن

ای وطن