دانلود آهنگ گروه دال نود و هشت

 

یک نفر شبیه من در این هیاهو

یک نفر شبیه تو سرود رفتن خواند

یک نفر در اوج خشم شب بیدار است

یک نفر در انتظار سوت این قطار است

یک نفر شبیه ما رها مانده آتشی ز کاروان جدا مانده

آتشی ز کاروان جدا مانده

♫♫♫

خانه در هحوم ترس و طوفان

خانه در سیاهی زمستان

خانه در وجود و تار و پودم

خانه ای که صاحبش نبودم

خانه در هجوم ترس و طوفان

خانه در سیاهی زمستان

خانه در وجود و تار و پودم

ماندم در خانه ای که صاحبش نبودم

که روز و شب برایش جای ترانه مرثیه سرودم

♫♫♫

یک نفر شبیه من اسیر زندان بود

یک نفر شبیه تو کجای این جهان

یک نفر میان ریشه ها میمیرد

یک نفر جنون بی کسی میگیرد

نیمی از تنم به خاک و خون پیچید

نیم دیگرم از آسمان بارید

یک نفر شبیه ما رها مانده

آتشی ز کاروان جدا مانده