دانلود آهنگ سعید مشرقی برگردی چی بشه

 

برگردی چی بشه برو پیش آرامشت اونکه یکاری کرد

دلم اینجور آواره شه

اون که بخاطرش منو بردی از خاطرت خیره توی چشام

گفتی با اونه دلت

آشتی کنم که چی تویی که منو داشتی با کی رفتی شدی یکی

چطوری تونستی به جام عشقم بهش بگی

نیستم باهات رفیق حسم بهت پرید خواهشا جایی دیگه اسممو نبری

آشتی کنم که چی تویی که منو داشتی با کی رفتی شدی یکی

چطوری تونستی به جام عشقم بهش بگی

نیستم باهات رفیق حسم بهت پرید خواهشا جایی دیگه اسممو نبری

♫♫♫

وقتی میبستی درو گفتم نرو گفتی چیکارش کنم من این دلو

گفتم این … باشه من عاشق ترم گفتی دل دادم نمیتونم نرم

آشتی کنم که چی تویی که منو داشتی با کی رفتی شدی یکی

چطوری تونستی به جام عشقم بهش بگی

نیستم باهات رفیق حسم بهت پرید خواهشا جایی دیگه اسممو نبری

آشتی کنم که چی تویی که منو داشتی با کی رفتی شدی یکی

چطوری تونستی به جام عشقم بهش بگی

نیستم باهات رفیق حسم بهت پرید خواهشا جایی دیگه اسممو نبری