متن آهنگ داریوش رفیعی

 

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار

کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار

دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر گلنار

در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار

چه دیدی از من حبیبم گلنار که دادی آخر فریبم گلنار

نیابی ای کاش نصیب از گردون که شد نا کامی نصیبم گلنار

بود مرا در دل شب تار آرزوی دیدارتا به کی پریشان

تا به کی گرفتار یا مده مرا وعده وفاراز خود نگهدار

یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست آرچه

دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار

نیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد نا کامی

نصیبم گلنار لب خود بگشا

به سخن گلنار دل زارم را مشکن گلنار نشوی عاشق

ز کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار