متن آهنگ مستان و همای این چه جهانیست

 

این چه جهانی ست این چه بهشتی ست

این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست

این چه بهشتیست در آن خوردن گندم خطاست

آی رفیق این ره انصاف نیست

آی رفیق این ره انصاف نیست این جفاست

راست بگو راست بگو راست فردوس برینت کجاست

♫♫♫

راستی آنجا هم هر کس و ناکس خداست

راست بگو راست بگو راست فردوس برینت کجاست

برهمه گویند کو هوشیار باش بر در فردوس نشیند کسی

تا که به درگاه قیامت رسی ار تو بپرسند که در راه عشق

پیرو زرتشت بدی یا مسیح

دوزخ ما چشم به راه شماست

راست بگو راست بگو راست آنجا نیز

راست بگو راست بگو راست آنجا نیز باز همین ماجراست

راست بگو راست بگو راست فردوس برینت کجاست

این همه تکرار مکن ای همای کفر مگو شکوه مکن با خدای

پای از این در که نهادی برون با غل و زنجیر برندت بهشت

بهشت همان ناکجاست بهشت همان ناکجاست

وای به حالت همای وای به حالت این سر سنگین تو از سر جداست

این سر سنگین تو از سر جداست نه، نه، نه، نه توبه کنم باز

حق با شماست