دانلود آهنگ سپهر خلسه و علی پاشا راه میرم

 

راه میرم میخندم بهت

.. تنمه ست

راه میرم میریزه کش لیمیت نداریم میریم تا تهش

دلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجو

دلار بن دلار بن میکنیم خرج میکنیم خرج میکنیم خرجو

نیاد بدت بالاییم ما اینجا شماها کجایین

نخور حرص میرسی بهم ولی صد سال دیگه با یه بنز

… با نی کسی کسل

میکنیم پاسکاری ما خودمون ته داستانیم