دانلود آهنگ سینا سرلک فاتحه خوان من تویی

 

آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت

بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت

امده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا

همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت

جان و روان من تویی فاتحه خوان من تویی

فاتحه شو یک سری تا که به دل بخوانمت

صید منی شکار من گرچه ز دام جسته ای

جانب دام باز رو ور نروی برانمت

♫♫♫

زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی

گوش به غیر زه مده تا چو کمان خمانمت

از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است

شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت

جان و روان من تویی فاتحه خوان من تویی

فاتحه شو یک سری تا که به دل بخوانمت

صید منی شکار من گرچه ز دام جسته ای

جانب دام باز رو ور نروی برانمت

جان و روان من تویی فاتحه خوان من تویی

فاتحه شو یک سری تا که به دل بخوانمت

صید منی شکار من گرچه ز دام جسته ای

جانب دام باز رو ور نروی برانمت