دانلود آهنگ ولی قاسمی جنگ بازی 3

 

سینه سپر کمی دادا دشمن پر کمی دادا

مثال بمب هسته ای دنیا چمر کمی دادا

یل میدونمی عاشق ایرونمی

امه پرچم بالا اهل مازرونمی

امه پرچم بالا اهل مازرونمی

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

♫♫♫

ایرون یعنی مازرون هر چی دره پلوون

اگه تعریف نووشه یل یلنه تو جهوون

همه جنگجو و چو دار قضیه بوو بو دار

صحبت جنگ بووشه دشمنه کمی ناکار

صحبت جنگ بووشه دشمنه کمی ناکار

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

♫♫♫

تفنگ دست گیرمی دادا اتی نفس گیرمی دادا

اینجه دیگه اونجه نیه شه حق پس گیرمی دادا

دنیا خبر کمی دادا کارد کمر المی دادا

اگه کفر حساب نوو شق القمر کمی دادا

اینجه دیگه اونجه نیه شه حق پس گیرمی دادا

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

جنگی و جنگ بازمی ایرون سربازمی

هوا سربازی دمی و عاشق پروازمی

صغیر کبیر نکمی جوون و پیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی

کارت قرمزی هسمی شاه و وزیر نکمی