دانلود آهنگ موئر ضربل

 

به مرگ گرفتن و به تب راضی شدیم

بالا غیرتا کلاتونو قاصی کنین

تیشه رو به ریشه زدن  دیگه عالی شد این

اینجا سیرکه با دممون بازی کنین

ما از اون سنگاییم که نمیره بش میخ فرو

نه عاقلی که در حجرش عشق میفروخت

نه رومی روم نه زنگی زنگ اصلا هیچ کدوم

چوپان گله ی بی دروغ

آش دهن سوزی نیستم نه

ولی جوجه ها رو سیخ کردم

بد خواها تنبون و خیس کردن

هشتاد اینجاس شما همه بیست درصد

واسه تو دستمال کشیدن آب و نونه

من تو دل خطر کشیدم باهاشون شاخ و شونه

دهن به دهن با استادت پاشو توله

خجالت و سه کام حبس برو بشی پاره پوره

آره اکتتون عالیه

طبل تو خالیه

تنور جهل گرمه

بچسبونی عالیه