دانلود آهنگ حسین ضروری شالیزار

 

شکفته غنچه ی مهتاب تو بهشت شالیزارم

سنبل میرقصد به ناز با سرود شالیکارم

شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروش پوشیده

عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه ی امیده

لایی لایی لایی لایی شالیزار امید مایی

لایی لایی لایی لایی شالیزار گل خدایی

♫♫♫

کم کمک مهتاب شالی میره تا سحر بیاید

شالیزار در انتظار تا که خورشید در بیاید

شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروش پوشیده

عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه ی امیده

لایی لایی لایی لایی شالیزار امید مایی

لایی لایی لایی لایی شالیزار گل خدایی