دانلود آهنگ حسین ضروری ساری گلین

 

دامنکشان ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریـزد

در جام می از شرنگ دوری وز غم محجوری چون شرابی جوشان می بریزد

ساچین اوجون هورمزلر گولو سولو غنچا درمزلر ساری گلین

دارم قلبی لرزان ز غمش دیده شد نگران

ساقی می خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می گریـزد

بوسودانه سودا دیر سنی منه ورمـزلـر نئنیم آمان آمان نئنیم آمـان آمـان ساری گلین

♫♫♫

آزرده دل از جفای یاری  بی وفا دلداری  مـاه افسونکاری شب نخفتم

با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم

بودرنین اوزونو چوبان قایتار گوزونو ساری گلین

از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید

دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم

نه اولا بیر گون گورم نازلی یاریمی اوزونو نئنیم آمان آمان نئنیم آمان آمان ساری گلین