دانلود آهنگ گیوتین فریادم

 

گل بودم ولی الان خارم دوره کم نوره ای راهم

نگار فردای من ندارم روی مرگ رویاهام سوارم

چیزی تو این تن نیس به اسمه روح روح روح ای

نمیتونم بلندشم چون نیس تو پاهام جون جون جون

حتي توی رگهام سیاه شده رنگه خون خون خون اي

توی قفس قفل و زنجیره بالمون ولی الان

زنجیره کند با بلندی صدای فریادم

بلند شدمو‌ الان عين یه کوه سرپام من

الان دیگ هیچ سدی نیس جلو دارم نه

اره‌ دارن روبه روم میارن دردام کم

زنجیره کند با بلندی صدای فریادم

بلند شدمو‌ الان عين یه کوه سرپام من

الان دیگ هیچ سدی نیس جلو دارم نه

اره‌ دارن روبه روم میارن دردام کم

داره نور میتابه توی دله سیاهیا

دارن شکست میخورن جلوم سختیا

داره کم رنگ میشه توی دلم تیرگیا

فهمیدم کاره ستارس که بدرخشه ‌توی تاریکیا

ارتفاع زیر پاهامو ندیدم  باله زخمیموباز کردم ‌پریدم‌

توی گوشم صدا پیروزی رو شنیدم

جنگیدمو آخرش هم رسیدم

اره اوج‌ مگیرم با قدرت سریع برای اول بودن باید با سرعت بری

به حریافتو دردات فرصت ندی برا بردن باش با جرعت قوی

ميخوام از صدای فریادم پر بشه کل شهر

ميخوام تو همه ای آسمونا پر نور بشم

ميخوام باشم صاحب تک‌ تک رویاهام من

تک‌ تک رویاهام من تک‌ تک رویاهام من

زنجیره کند با بلندی صدای فریادم

بلند شدمو‌ الان عين یه کوه سرپام من

الان دیگ هیچ سدی نیس جلو دارم نه

اره‌ دارن روبه روم میارن دردام کم

زنجیره کند با بلندی صدای فریادم

بلند شدمو‌ الان عين یه کوه سرپام من

الان دیگ هیچ سدی نیس جلو دارم نه

اره‌ دارن روبه روم میارن دردام کم

رو بیت عارف کلمات رشت ميكنن صفر تاصد

به حرفامون کمر بستیم سفتو سخت

جلو میریم بدون ترس بودیم تو میدون جنگ‌

همه شدن حیرون من