دانلود آهنگ مهراج ط

 

ای که اسیرم به خم موی تو روز و شبم گردش ابروی تو

کی دل تو نرم شود سوی من این دل و من من و دل

دل و من من و دل

آتش و آبیم آب سرابیم اوج جوان سالی پیر و خرابیم

دلبر از خود این همه راضی با دل عاشق چرا این همه بازی

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی

♫♫♫

جان من و جان تو باشد دگر دل نزن

هیچ مهم است برایت اگر جان من

غمزه اگر کم بکنی ختم کنم این گله را

جمع کنم از همه جا دل بی حوصله را

بخت تو را چشم زدند سنگ دلت میزندم

آتش و آبیم آب سرابیم اوج جوان سالی پیر و خرابیم

دلبر از خود این همه راضی با دل عاشق چرا این همه بازی

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی

♫♫♫

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی

کی به وصالت خبرم میکنی عاشق و دل بسته ترم میکنی

بی تو شوم سیزده شهریار کز همه عالم به درم میکنی