متن آهنگ سجاد خالویی غروب جمعه

 

دلم پکس خدایا بسکه دلم پر وابی

یهو یه دونه خرسی و چشمم واتر وابی

حال دلم بد وابی گریوسم دوباره

سی دل زجر و بارم مو تش زدم سگاره

غروب جمعه وابی دلم هواته کرده

دوباره خاطراتت مونه کلافه کرده