دانلود آهنگ محمد محبیان مهوش

 

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش

نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش

اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش

دل و دینم دل و دینم ببردست برو دوشش برو دوشش رو دش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش

نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش

♫♫♫

ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش

ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش

نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش

♫♫♫

ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش

ز تاب آتیش سودای عشقش به سان دیگ رویی میزنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش بتی سنگین دل سیمین بنا گوش

نگار چابکی شنگی کلهدار ظریفی مهوشی ترکی قبا پوش