متن آهنگ سعید آسایش عشوه گر

 

وای که از دلبری هیچ نداری تو کم

من سر و پا عاشقم ناز تو را میکشم

غمزه ی ناز آفرین عشوه گر اینچینین

از شوق دیدار تو رقص کنان سرخوشم

رقص کنان سرخوشم

راه که تو میروی کوچه و بازار را

ریخت بهم این چنین عاقبت کار را

سر به هوایت شدم عطر تو مستی دهم

بوسه ز لب های تو وای که هستی دهد

وای که هستی دهد

عشوه گری عشوه گر وای که شدم در به در

دلبری کن تو دل ببر عشق منی عشقوه گر

نمیشه چیزی جلوم سد خدا واسه من رقم زد

میخوام بیام خاستگاریت دیگه نمیشم مردد

♫♫♫

وای که از دلبری هیچ نداری تو کم

من سر و پا عاشقم ناز تو را میکشم

غمزه ی ناز آفرین عشوه گر اینچینین

از شوق دیدار تو رقص کنان سرخوشم

رقص کنان سرخوشم

راه که تو میروی کوچه و بازار را

ریخت بهم این چنین عاقبت کار را

سر به هوایت شدم عطر تو مستی دهم

بوسه ز لب های تو وای که هستی دهد

وای که هستی دهد

عشوه گری عشوه گر وای که شدم در به در

دلبری کن تو دل ببر عشق منی عشقوه گر

نمیشه چیزی جلوم سد خدا واسه من رقم زد

میخوام بیام خاستگاریت دیگه نمیشم مردد

♫♫♫

عشوه گری عشوه گر وای که شدم در به در

دلبری کن تو دل ببر عشق منی عشقوه گر

نمیشه چیزی جلوم سد خدا واسه من رقم زد

میخوام بیام خاستگاریت دیگه نمیشم مردد