متن آهنگ از کوچه های خیس گیشا

 

از کوچه های خیس گیشا تا کافه های گرم دربند

از برج میلاد کمی کج تا کوه مغرور دماوند

از روزهای خنده بازی تو پارک ساعی ریسه رفتن

شب زیر عطر گیج بارون دور تئاتر شهر گشتن

تهران بدون تو تهران بدون تو فقط سردرد داره

هر کوچه ای اسم تو هر کوچه ای اسم تو به یادم میاره

شبها پیاده تو ولیعصر رو هر درختی اسم ما بود

ماهی که میرقصید رو آب تعبیر خواب جمعه ها بود

بازی نور و سایه و اشک تهران من تهران بیدار

بازم دارم هذیون میبافم بازم دلم تب داره انگار تهران بدون تو